Aki---2001-Vancouver.gif (119009 bytes)     Aki---2002-Jackson.gif (117845 bytes)     Aki---2003-Jackson.gif (143962 bytes)      Aki---2003-Pitts.gif (184378 bytes)     Aki---2003-Pitts2.gif (111135 bytes)     Aki---2004-Sv-Petka.gif (99273 bytes)     Aki---2006.gif (168441 bytes)

The Early Years:

Aki---1991---GraduationSM.gif (55455 bytes)    Aki---1992.gif (143952 bytes)    Aki---1993.gif (119510 bytes)    Aki---1995-Australia.gif (99421 bytes)    Aki---1995-Australia-Album-.gif (108227 bytes)    Aki---1995-Australia-play1.gif (91702 bytes)    Aki---1995-Australia-playin.gif (146062 bytes)     Aki---1995-Australia-sing1.gif (56190 bytes)     Aki---1995-Australia-singin.gif (81630 bytes)     Aki---1996-Jersey.gif (81598 bytes)     Aki---1996--Sv-Stevens.gif (82696 bytes)     Aki---1998-Sv-George.gif (136111 bytes)     Aki---1999-Riverside.gif (137150 bytes)

  Really Early Years:

Aki--1970s-1st-NEW.gif (137895 bytes)     Aki---1970s-1st-i-Tata.gif (181750 bytes)     Aki---1970s-Hohner-solo-NEW.gif (79670 bytes)     Aki---1970s-Hornor-oplenac-.gif (155471 bytes)     Aki---1980-Dedina-svadba-NE.gif (173506 bytes)    Aki---1980s-Student-solo.gif (201994 bytes)     Aki---1985-Guerrini-clean.gif (112511 bytes)     Aki---1985-Sumadija-NEW.gif (123987 bytes)     Aki---1986-Guerrini--clean-.gif (98628 bytes)     Aki---1986-solo.gif (129510 bytes)     Aki---1987.gif (93103 bytes)     Aki---1988.gif (95364 bytes)     Aki---1989-2.gif (104179 bytes)     Aki---1989-Guerrini.gif (66490 bytes)     Aki---1990.gif (128773 bytes)